Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

Brilliant
15:04
0426 5c60 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialewa lewa
Brilliant
15:03
9671 cad1 390
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viabanshe banshe
Brilliant
15:03
Brilliant
15:03
Brilliant
15:03
Brilliant
15:03
Brilliant
15:03
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Brilliant
14:54
6521 7a67 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxannabelle xannabelle
Brilliant
14:54
speed
Reposted fromDeva Deva viaxannabelle xannabelle
14:54
3372 455b 390
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
14:54
5567 003f 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viabecausefuckyou becausefuckyou
Brilliant
14:54
7225 8f27 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
Brilliant
14:53
8660 e66a 390
Brilliant
14:53
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaelusive elusive
Brilliant
14:53
Tylko dlatego że tak się robi nie znaczy ,że tak się powinno robić.
— Kopciuszek (2015)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Brilliant
14:53

Często gonimy w życiu za wielkimi sprawami i pragniemy ulepszać świat. Być może poczuliśmy się wybranymi, aby walczyć w obronie wiary, moralności i praworządności. Jakże łatwo w takich przypadkach ulec pokusie dominacji i chęci, aby za wszelką cenę udowodnić innym, że jest się w posiadaniu racji. Zapomnieliśmy chyba o przewracającej porządek tego świata logice Dobrej Nowiny: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu… Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12)

Być może zapomnieliśmy, że o wiele więcej możemy zdziałać życzliwością lub zwykłym uśmiechem. Nie chodzi o ten nieszczery uśmiech lub szyderczy śmiech, wyśmiewający, kpiący z ludzkich błędów i upadków, lecz o życzliwy miły gest względem drugiego człowieka. Taki zwykły gest, który nie wymaga od nas jakiegoś specjalnego trudu, może zrobić naprawdę wiele dla drugiej osoby, która może akurat teraz czuje się zagubiona, nielubiana, ma zły dzień lub potknie się na skutek słabości.

W życiu często przytrafiają nam się sytuacje stresowe, spotykamy się z różnymi ludźmi bardzo odmiennymi od nas. Często ktoś nas zaatakuje słowem. Jeśli odpowiemy mu tym samym jaki damy przykład? Oprócz tego, że my sami się zdenerwujemy, to krzykiem i nerwami nie osiągniemy niczego. Wiem jak trudno jest utrzymać nerwy na wodzy, jeśli ktoś nas wyzywa, oskarża, krzyczy (sam często upadam), ale jakież będzie jego zdziwienie, jeżeli odpowiemy mu stoickim spokojem. Nie mówię o tym, aby robić z siebie ofiarę, ale czasem warto coś przemilczeć: większe wtedy damy świadectwo, niż wchodząc z nim w kłótnię. A sprawiedliwość? Pozostawmy to Bogu lub temu, kto jest powołanym, aby realizować w społeczności dar upominania. Jeszcze raz św. Paweł: Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to Bogu…. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – do stosowania zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia… (Rz 12).

Mieszkam wśród prostych Indian Ameryki Południowej. Często niepiśmiennych, bez akademickich stopni. To oni jednak każdego dnia są moimi nauczycielami, gdyż uczą mnie, że można być szczęśliwym będąc prostym, biednym człowiekiem oraz kim można się stać, będąc omamionym wolą dominacji nad innymi i udowodnienia innym za wszelką cenę swej racji.

— znalezione
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Brilliant
14:52
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Brilliant
14:52
Wszystko zaczyna się od myślenia. Myślenie jest pierwotne, a słowo i działanie są wtórne.
— znalezione
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Brilliant
14:52
7609 1350 390
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viaelusive elusive
Brilliant
14:52
5985 29e3 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl