Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

Brilliant
19:05
Brilliant
19:05
3289 4b57 390
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaoutofmyhead outofmyhead
19:05
8605 f057 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaoutofmyhead outofmyhead
Brilliant
19:05
2707 e776 390
szczęśliwy dniu.
Reposted fromfall fall viaoutofmyhead outofmyhead
Brilliant
19:04
4830 0287 390
Reposted frompoledance poledance viaoutofmyhead outofmyhead
Brilliant
19:04

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaoutofmyhead outofmyhead
Brilliant
19:04
1069 f42c 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead
Brilliant
19:04
0184 aaf0 390
Brilliant
19:04
4583 c0ec 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutofmyhead outofmyhead

August 02 2017

21:01
3868 9c21 390
Brilliant
21:01
Jeżeli ktoś nie kocha cię tak jakbyś tego chciał, nie oznacza to, że nie kocha cię on z całego serca i ponad siły.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromizvi izvi viapoolun poolun
Brilliant
21:01
8147 e48b 390
Reposted frompesy pesy viapoolun poolun
Brilliant
21:01
0807 02dd 390
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
Brilliant
21:01
Bo można tęsknić za kimś, kto zrobił Ci krzywdę, kto wylał na Ciebie sto litrów jadu, kto pod skórę wkładał słowa jak gwoździe. Można tęsknić za kimś, kto kochał, ale nie potrafił tej miłości wyrazić. Za kimś kto był od zawsze. Przytulał.. Można tęsknić (...)
— Kaja Kowalewska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Brilliant
21:00
0935 71dd 390
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
Brilliant
21:00
7298 d872 390
Reposted fromhagis hagis viaadurowe adurowe
Brilliant
21:00
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaadurowe adurowe
Brilliant
21:00
Brilliant
21:00
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaadurowe adurowe
Brilliant
21:00
0865 ae26 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl